Zgodnie z art. 3 ustawy – Prawo o notariacie oraz ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w związku z urzędowym charakterem czynności notarialnych, miejscem ich dokonywania jest kancelaria notarialna.
Ani notariusz, ani strona czynności, nie mogą swobodnie dokonać wyboru innego niż kancelaria miejsca dokonania czynności notarialnej. Jednakże w szczególnych okolicznościach lub gdy przemawia za tym charakter czynności notariusz może dokonać czynności w innym miejscu.
 
Mając na względzie dotychczasowe orzecznictwo należy wskazać, że notariusz przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu czynności wyjazdowej nie może kierować się np. swoją wygodą czy życzeniem klienta.
 
 

Taka czynność wyjazdowa stanowić powinna wyjątek, a nie regułę zachowania notariusza.

Obecnie dokonywanie czynności notarialnych poza kancelarią bez uzasadnienia jest przewinieniem zawodowym i naruszeniem zasad kodeksu etyki zawodowej, zagrożonym karą dyscyplinarną (m.in. upomnienia, nagana, kara pieniężna).
 

Czym są szczególne okoliczności?

Podeszły wiek, zły stan zdrowia, niemożność poruszania się przez stronę, czy pobyt w miejscu, z którego nie ma możliwości swobodnego wyjścia (areszt, więzienie) – to okoliczności przemawiające za dokonaniem czynności w miejscu zamieszkania strony lub w miejscu jej pobytu.
 
Wola stron i zgoda notariusza na dokonanie czynności poza kancelarią nie jest wystarczającą przesłanką uznania ich za „szczególne okoliczności”
 
W ujęciu biznesowym, dokonanie czynności poza kancelarią jest dopuszczalne, gdy notariusz musi zaprotokołować walne zgromadzenie wspólników, którzy nie zmieściliby się w kancelarii.
 
logo_notariusz-rudnicka